תכנית הלימודים

תכנית לימודי ארכיטקטורה וחינוך בפריסה לפי שנים

 

התכנית מפתחת את תפיסת החלל והצורה ומקנה ידע עיוני, כלים ותהליכי עבודה בשני ערוצים: המדויק והיצרני לעומת החוקר, הביקורתי והרפלקטיבי, תוך עידוד ליצירתיות ולהבעת עמדה וביטוי אישיים. הסטודנט נדרש לסקרנות אינטלקטואלית, לחקור מעבר לקיים ולאפשרי, לבנות על גוף הידע ולהתנסות ברב תחומיות שבית הספר מציע במגוון מחלקותיו.

 

מערך הלימודים

מערך הלימודים כולל:

קורסי תכנון ועיצוב (ליבה 1 וליבה 2) מגובים ומעושרים בקורסים סדנאיים אנלוגיים ודיגיטליים.

קורסים עיוניים הכולללים לימודים בתחומי חברה ורוח, היסטוריה ותיאוריה של אמנות ואדריכלות, סביבה-קיימות ואורבאניזם, הנדסה ומדעים, כלכלה, תחיקה ואתיקה.

קורסי חינוך - הכוללים לימודים בתחום חברה ורוח, לימודי דידקטיקה ופדגוגיה ולימודי התנסות בהוראה.

 

קורסים עיוניים מכשירים למודעות עמוקה למורכבות היחסים שבין אדם, סביבה ותרבות מאפשרים לאדריכל להיות מעורה בקונטקסט החברתי, תרבותי, סביבתי וטכנולוגי הקיים, ומאפשרים העמקה רעיונית, בחשיבה ביקורת ומסייעים גיבוש עמדה אישית. קורסים סדנאיים אנלוגיים ודיגיטליים, מכשירים את הסטודנטים להתבונן, לפרש ולהגיב לסביבה בצורה מלומדת אינטואיטיבית, ביקורתית, ויצירתית, תוך התנסות בחומר. בקורסי הסטודיו האדריכלי מתנסה הסטודנט ביצירה אדריכלית אישית אינטגרטיבית המוזנת מקורסי הרקע העיוניים והסדנאיים.

 

מקצועות התכנון והעיצוב - מקצועות הליבה:

ארכיטקטורה במחלקה נתפשת כעיצוב טוטאלי ואינטגרטיבי. חשיבות רבה ניתנת למפגש בין תכנון ארכיטקטוני, עיצוב עירוני ,עיצוב מוצר ועיצוב פנים. 

מקצועות הסטודיו נלמדים לאורך השנים בשתי ליבות:

ליבה 1: סטודיו לתכנון אדריכלי.

ליבה 2: סטודיויים לעיצוב: עיצוב מוצר, עיצוב פנים, עיצוב בחלל נתון, סטרוקטורות דינאמיות, גוף-מרחב פעולה, יישום ומחקר טכנולוגי.

הליבות נלמדות תחילה כמקבילות ולאט לאט מצטלבות ומשתלבות זו בזו.

לימודי הסטודיו של תכנון ועיצוב משלבים  סינתזה של ידע, חקירה והתנסות אישית וקבוצתית.  מדי שנה נבחרים
נושאי הפרויקטים מתוך התייחסות לנושאים לוקאליים וגלובאליים.

דרגת המורכבות של הפרויקטים עולה בהדרגה. 

 

קורסים סדנאיים אנלוגיים ודיגיטליים:

הקורסים הסנדנאיים שזורים לאורך שנות הלימוד. הם מכשירים את הסטודנטים להתבונן, לפרש ולהגיב לסביבה בצורה יצירתית, אינטואיטיבית, ביקורתית, ואישית, תוך שאילת שאלות והתנסות. קורסי סדנאיים אנלוגיים כוללים: רישום אדם טבע ודומם, רישום המרחב העירוני, רישום- היום ומחר- הווה ועתיד, עיצוב בסיסי- חקירה חומרית, מורכבות באמנות וארכיטקטורה. קורסים סדנאיים דיגיטליים כוללים: לימוד של שפות מגוונות המאפשרות: חקירה, ציור, עיבוד תמונה, שרטוט, מידול, עיצוב, רינדור, תכנות, ותקשורת חזותית.

 

קורסים עיוניים:

קורסים אלה נחלקים לשלושה מרכיבים:
קורסים כלליים בתחומי ההיסטוריה והתיאוריה של אדריכלות ואמנות, אורבניזם, תחיקה ואתיקה, הנדסה וטכנולוגיה, סביבה אקולוגיה וקיימות, רוח וחברה מכשירים למודעות עמוקה למורכבות היחסים שבין אדם, סביבה ותרבות ומאפשרים לאדריכל להיות מעורה בקונטקסט החברתי, תרבותי, סביבתי וטכנולוגי (נלמדים בשנות הבסיס 1-3).
קורסי תיאורטיים ייעודיים אשר מרחיבים על הנושא הנלמד במקצועות התכנון והעיצוב באותו הסמסטר ומאפשרים את בחינתו באופן מעמיק (נלמדים בשנים 1-5).
קורסי אוריינות ומחקר בנושאים של חברה, אורבניזם סביבה ונוף, פנומנולוגיה עיצוב וייצור, מכשירים את הסטודנטים ללמוד להבין, לבקר ולפרש את העשייה האדריכלית והקונטקסט על גווניו השונים תוך דיון משמעותי ומעמיק בסוגיות אדריכליות שונות.
* כל שנה נלמדים קורסים רלוונטיים לנושאים בהם עוסקים קורסי הליבה - הסטודיו האדריכלי וסטודיו העיצוב.

 

לימודי חינוך:

  • מפתחים מודעות ורגישות חברתית גבוהה.
  • מכשירים אדריכלים בעלי יכולות קומוניקטיביות ומנהיגותיות אשר יהווה אנשי מפתח משפיעים בחברה, על ידי פיתוח כלים מתודולוגיים ודידקטיים.
  • מכשירים את הסטודנטים להוראה בתחומי העיצוב והארכיטקטורה במוסדות ההוראה השונים.

 

תוכנית הלימודים לקראת התואר B.Arch.Ed.

התוכנית מחולקת לשני חלקים:

חלק 1: שנה א' עד שנה ג'- שנות הבסיס:

שנים אשר בהם נלמדים המרכיבים העיקריים של יצירה אדריכלית:

שנה א: חומר ואווירה, שנה ב: פרוגראמה, שנה ג: טכנולוגיה.

לימודי סטודיו אדריכלי וסטודיו עיצוב, הלימודים הסדנאיים והלימודי העיוניים קשורים לנושא השנתי.

 

שנה א: חומר ואווירה:

שנה זו פותחת בפני הסטודנט צוהר להבנת משמעות המעשה התכנוני, פיתוח קונצפטואלי והתנסות עיצובית. בשנה זו מקצועות התכנון עוסקים בהגדרה וביצירת "מקום" ובעיצוב המוצר. הסטודנט נחשף לקשר בין חוויה למרחב ולמקום: חומר, אור, מרקם, קנ"מ טקסטורה וכו'. באמצעות כלי היצירה השונים מתנסה הסטודנט בחקירה והבנת מושגים אלה. ישנו ריכוז מאמצים בעיצוב בסיסי, בקורסי אמנות, ואדריכלות היום.

הפרויקטים בהם מתנסה הסטודנט כוללים פרויקטים מופשטים ותכנון בקנה מידה קטן.

סמס א' + ב' : ליבה 1 : רצף תרגילים מופשטים + תכנון מקום קטן (כ- 200 מ"ר).

סמס א'+ ב': ליבה 2 : עיצוב מוצר.

 

שנה ב: פרוגראמה:

שנה זו מתמקדת בתכנון בקונטקסט, תוך הבנת הקשר שבין הפרוגראמה האדריכלית, אוכלוסיות היעד השונות וההקשר התרבותי של חברה, מקום וזמן. היא מעמיקה ומשכללת את היכולת התכנונית-עיצובית מאמצים נעים להשלים את קורסים של תולדות האדריכלות דרכם נחשפים הסטודנטים לטקסים, אורחות חיים, מנהגים של חברות וגווני אוכלוסייה שונים בעבר ובהווה עם מבט לעתיד. קורסים סדנאיים מאפשרים לסטודנטים להבין תקדימים אדריכליים היסטוריים, לתעד את הקיים ולחזות את ההתפתחות העתידית.

הפרויקטים בהם מתנסה הסטודנט הנם בקנה מידה בינוני.

סמס א': ליבה 1 : פרויקט ציבורי בינוני (כ- 2000 מ"ר).

סמס א: ליבה 2 : גוף מרחב פעולה המתמקד במחקר שבין גוף האדם לסביבה.

סמס ב': ליבה 1: פרויקט מגורים של בין 12-20 יחידות דיור (כ- 2000 מ"ר).

סמס' ב – ליבה 2 : עיצוב פנים – פרויקט בינוני.

בסמס א' וסמס ב'- סטודיו מחקר ויישום טכנולוגי מאפשר שכלול השפה האדריכלית והבנת הסינטקס האדריכלי.

 

שנה ג : טכנולוגיה:

בשנה זו הסטודנט מפתח יכולת תכנון אינטגרטיבי- להציג את התכן האדריכלי כמערכת הקושרת את הפרט, החומר והצורה עם מכלול הפנים והחוץ, הטכנולוגיה והמערכות המבניות. השנה מתרכזת בתכנון מפורט, ובחקר והבנה של טכנולוגיה כמנוע לרעיון ואמצעי להגשמתו. הקורסים העיוניים משלימים את ההבנה בתחום המדע וההנדסה, בקורסי קיימות וסביבה ובתחומי התחיקה והאתיקה. הקורסים הסדנאיים מאפשרים לסטודנט להתעמק במרכיבים האדריכליים, אופן הבינוי ושיטות הבנייה מתקדמות. שנה זו מהווה גם הכנה לתכנון בקנה מידה עירוני.

סמס א' ליבה 1: פרויקט "אמצע הדרך" + ליבה 2: יישום ומחקר טכנולוגי - עיצוב אמצע הדרך. הסטודיויים שלובים זה בזה. בסמס זה מפתחים הסטודנטים פרויקט משנה ב' מרמה רעיונית אדריכלית ורמה קונקרטית עד לתוכניות מפורטות תוך ליווי יועצים בתחומים השונים.

הפרוייקט נבחן ע"י צוות המנחים ובוחני חוץ מהמערכת המקצועית והאקדמית בארץ ו/או מחו"ל.

סמס ב': ליבה 1 : בחירה בין סטודיו סביבתי- היסטורי לסטודיו סביבתי ירוק (5000 מ"ר).

ליבה 2: בחירה בין קורס סטרוקטורות דינאמיות החוקר מערכות מבנה מורכבות בקנה מידה 1:1 ויישום בשטח, לבין עיצוב תעשייתי.

 

חלק 2: שנים ד' ו- ה':

שנים של העמקה והתמחות – סינתזה ותזה:

בשנים אלה מוקדשות לשילוב של מחקר וביקורת בתכנון ויצירה אדריכלית.

הסטודנט מתמודד עם פרויקטים בקנה מידה מורכב ובקנה מידה עירוני ומתבקש להציג את יכולותיו לשלב מחקר, חשיבה תכנונית יוצרת, דמיון, מיומנות מקצועית ויכולת הבעה גבוהה בשפה ויזואלית.

השנים מאפשרות העמקה בנושאים התמחותיים שנותנים ערך מוסף לאדריכלות.

 

שנה ד:

הסטודנט מתמודד עם פרויקטים בקנה מידה מורכב ובקנה מידה עירוני.

סמס' א': ליבה 1 : סטודיו עירוני-סביבתי-נופי.

ליבה 2 : סטודיו מחקרי סוציולוגי- חברתי.

סמס ב': ליבה 1 : סטודיו מבנה מורכב (10,000 מ"ר).

ליבה 2 : סטודיו עיצוב בחלל נתון (5000 מ"ר) + סטודיו מחקר ויישום טכנולוגי 4 - חומרים מורכבים.

בשנה ד' בנוסף להרחבה בתחום חברה ואדריכלות, בסטודיו מחקרי סוציולוגי-חברתי הנתמך בסמינר העוסק בסוגיות סוציולוגיות-תרבותיות, משותף בין ארכיטקטורה לחינוך, על הסטודנטים לבחור תחום נוסף להרחבה הקשור לתכנון ב Zoom Out (סמס א') או ל Zoom In (סמס' ב'). ההעמקה נעשית באמצעות הרחבת הידע בקורס תיאורטי מתקדם הכולל אוריינות וכתיבה אקדמית (פרו-סמינר), ובקורס סדנאי הקשורים לתחום. 1) עיר סביבה ונוף 2) אדריכלות עיצוב וייצור.

 

שנה ה:

שנה ה' מתרכזת בתכנון ארכיטקטוני של פרויקט גמר אישי המגובה בתזה עיונית כתובה (סמינר) בת כ- 10,000 מילים. את פרוייקט הגמר מלווים סמינרים וקורסים עיוניים.

הפרויקט הכולל את כל השלבים: מבחירת הנושא, פיתוח קונספטואלי וקביעת הפרוגרמה ועד לפיתוח פרוייקט מורכב, בקנה מידה מורחב בקונטקסט אורבני.

את הסטודיו מרחיבה ההתמחות מעשית (Design Option) לבחירת הסטודנט 1) סביבה- נוף וקיימות 2) עיצוב הנדסה וייצור (סמס ב) ונתמכת ע"י 2 מומחים בכל תחום.

הפרוייקט והמקצועות הנלווים נבחנים ע"י צוות המנחים ובוחני חוץ מהמערכת המקצועית והאקדמית בארץ ו/או מחו"ל.

 


*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג