ידיעון ותקנון לימודים


 

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום.

למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רשיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

 


 

ציונים ותנאי מעבר משנה לשנה:

טבלת ציונים:

95 – 100   -  מעולה

85 – 94     -  טוב מאוד

75 – 84     -  טוב                                     

65 – 74     -  כמעט טוב                           

60 – 64     -  מספיק

עד    59     -  נכשל

0              -  לא נכח בקורס, לא נבחן או לא הגיש עבודה.

זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה:

בהצטיינות:

85-92
תואר בוגר בהצטיינות יוענק לבוגר שממוצע ציוניו המשוקלל הסופי הוא 92-85 ,ובלבד שסך הבוגרים בהצטיינות לא יעלה על %10 מסך הסטודנטים המסיימים באותה מחלקה ובאותה שנה.

בהצטיינות יתרה:

93-100
תואר בוגר בהצטיינות יתרה יוענק לבוגר שממוצע ציוניו המשוקלל הסופי הוא 100-93 ,ובלבד שסך הבוגרים בהצטיינות יתרה לא יעלה על %5 מסך הסטודנטים המסיימים באותה מחלקה ובאותה שנה.

תנאי מעבר משנה לשנה:

במחלקות העיצוב: ארכיטקטורה וחינוך, תקשורת חזותית, עיצוב אופנה, וצילום

 • צבירת כל נקודות הזכות.
 • ציון 60 לפחות מכל אחד ממקצועות הלימוד.
 • ציון 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות העיקריים המסומנים בכוכבית.
 • אם המקצוע המסומן בכוכבית הינו שנתי - נדרש ציון עובר סמסטריאלי 60 לפחות.
 • ממוצע שנתי עובר באותו המקצוע 70.
 • כל אחת מהמחלקות רשאית להחמיר ולשנות את תנאי המעבר משנה לשנה וההחלטות לגבי הפסקת לימודים.

תנאים נוספים:

 • סטודנט שנכשל במקצוע או בקורס יחוייב ברישום ובחזרה על לימודי המקצוע כתנאי להמשך לימודיו.
 • סטודנט שנכשל במקצוע עיקרי/סטודיו ומקצוע קדם לא יוכל להמשיך את לימודי הקורס בשנה שלאחר מכן, אלא באישור ועדת ההוראה.
 • ועדת ההוראה תדון במקרה של כשלון בקורס ותחייב את הסטודנט בהשלמה מתאימה או בחזרה על הקורס.
 • סטודנט שנכשל בלימודי אחד המקצועות וחוזר על לימודי המקצוע בשנית יחוייב בגין חזרה עליו.
 • סטודנט שנכשל בקורס יוכל לחזור עליו פעם אחת בלבד.
 • כישלון בשני מקצועות עיקריים יגרור הפסקת לימודים. ועדת ההוראה רשאית, אם חלו נסיבות אישיות קיצוניות בעניינו של הסטודנט, לאשר כחריג אפשרות חזרה על שני המקצועות בהם נכשל. 

* אין אפשרות לגרור כשלונות (אפילו במקצוע אחד) וחובה להשלימם עד סוף שנת הלימודים הבאה.

 • סטודנט לא יעלה לשנה ג' אם נותרו לו חובות לימודיים משנה א'.
 • סטודנט לא יעלה לשנה ד' אם נותרו לו חובות לימודיים משנה ב'.
 • סטודנט אינו יכול לגרוע או להוסיף ולו גם קורס אחד מתוכנית הלימודים שפורסמה בכל שנה ושנה ללא אישור מיוחד מראש המחלקה.
 • שיפור ציון: סטודנט רשאי לנצל מועד ב' לשיפור ציון. הציון הסופי יקבע על פי המבחן האחרון.

* על הסטודנט לוודא בכל שלב בלימודיו את ציוניו ומצבו האקדמי.   

חזרה על קורסים

סטודנטים שנכשלו בקורס, או נעדרו מעבר למותר על פי התקנון, או נרשמו לקורס אך לא השתתפו בו ולא ביטלו את ההרשמה במועד, או חויבו לחזור על הקורס – יחוביו בתשלום לפי ש"ש בפועל. מחיר 1 ש"ש הינו 574 ₪.

סטודנטים המשלימים חובות לימודיים בתום 4 שנות הלימוד (5 שנים בארכיטקטורה) יחוייבו לפי שכר לימוד מלא ללא שיפוי בתוספת 25% לכל שנת לימודים. מחיר 1 ש"ש הינו 718 ₪.

 

     אי עמידה בדרישות לקורס המחייבת חזרה עליו:

 • כישלון בקורס.
 • אי הגשת עבודה במועד.
 • נוכחות בלתי מספקת בקורס.
 • אי נוכחות בבחינה/הגשה.
 • החלטת ועדת משמעת

     סטודנטים המבטלים קורס ביוזמתם מסתכנים בכך שהקורס ממנו פרשו לא ייפתח בשנה העוקבת.

 

פיצול שנת הלימודים

סטודנט המפצל שנת לימודים לשתי שנים (באישור ראש המחלקה והמינהל האקדמי) יחוייב בתוספת של 25% בשנת הפיצול ובסה"כ יחוייב ב-125% משכר הלימוד לשנת הלימודים המפוצלת.

 

חזרה על קורסים – תקנון שכר לימוד:

א. במהלך הלימודים:

סטודנט שלא יעמוד בדרישות הקורס יחוייב בדמי רישום מחודשים לקורס.

אי עמידה בדרישות לקורס:

 • כישלון בקורס.
 • אי הגשת עבודה במועד*
 • נוכחות בלתי מספקת בקורס.
 • אי נוכחות בבחינה/הגשה.  
 • החלטת ועדת משמעת.

* מועד הגשה מאוחר יאושר מראש רק במקרים חריגים ע"י המרצה ובתאום עם ראש המחלקה. 

ב. לאחר סיום לימודים:

סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס כמפורט לעיל במהלך ארבע שנות לימודיו (ארכיטקטורה חמש שנים) ירשם מחדש לקורס ויחוייב בתשלום שכר-הלימוד היחסי בהתאם להיקף שעות הלימוד בפועל. 
התחשיב יבוצע עפ"י בסיס של 19 ש"ש לשכר הלימוד מלא ללא הפחתה כשהוא מוכפל בהיקף השעות בפועל.

ג. פיצול שנה:

פנייה מראש לראש המחלקה ובתיאום עם ראש המינהל האקדמי.

ד. חיוב שכר לימוד:

 • במהלך הלימודים - תשלום דמי רישום לקורס - 450 ש"ח
 • לאחר סיום הלימודים - עפ"י בסיס 19 (19 ש"ש לשכר לימוד מלא ללא הפחתה) 
 • פיצול שנה (עפ"י אישור מראש של ראש המחלקה וראש המינהל האקדמי) - חיוב שכר לימוד בשיעור של 125% עבור שתי שנות הפיצול מחולק עפ"י העומס היחסי.

נהלי ספריה | נהלי ההשאלה

 • הספריה מצוי תקנון ההשאלה שרצוי לקרוא אותו. בעיקר יש לזכור להחזיר ספרים במועד.
 • זכאות שירותי ההשאלה מיועדים לסטודנטים, מרצים ולעובדים במכללה. שאילת הספרים היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לקורא אחר, סטודנטים ועובדים רשאים לשאול עד 5 פריטים בו זמנית מאוסף הספרייה למשך תקופות שונות בהתאם לסטאטוס הפריט. מרצים ועוזרי הוראה רשאים לשאול עד 10 פריטים בו זמנית מאוסף הספרייה למשך תקופות זמן בהתאם לסטאטוס הפריט.
 • סטודנטים המעוניינים בזכויות השאלה בספרייה פתיחת כרטיס קורא ימסרו לגזברות המכללה צ'ק פיקדון על סך 400 ש"ח ללא תאריך. הצ'ק יוחזר לסטודנט בתום לימודיו במכללה, אם אין כלפיו תביעה בגין אובדן או נזק לפריט כלשהו ששאל מאוסף הספרייה. והיה ונתנה דרישה להחזרת ההשאלה ולא נענתה תוך 21 ימים רשאית המכללה לרכוש פריט חלופי ולצורך זה לממש את צ'ק הפיקדון תוך הוספת הסכום והתאריך על הצ'ק. לאחר הפקדת הצ'ק בגזברות יציג הסטודנט את האישור על ההפקדה בדלפק ההשאלה ואז יפתח לו כרטיס קורא בספריה.

סיום לימודים | סגירת כרטיס ספריה

עם סיום הלימודים חייב כל סטודנט להמציא אישור מהספרייה למינהל האקדמי על החזרת הפריטים המושאלים והסדרת חובותיו. עם סיום הגשת העבודות ימשוך הסטודנט את ש'ק הבטחון שהופקד במחלקת כספים וייסגר כרטיסו בספריה.

 

 

להורדת הידיעון המלא כקובץ PDF

 


 
*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022