ידיעון ותקנון לימודים

 


 

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום.

למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רשיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

 


 

ציונים ותנאי מעבר משנה לשנה:

טבלת ציונים:

93 – 100   -  מצוין

85 – 92     -  טוב מאוד

75 – 84     -  טוב                                     

65 – 74     -  כמעט טוב                           

60 – 64     -  מספיק

עד    59     -  נכשל

0              -  לא נכח בקורס, לא נבחן או לא הגיש עבודה.

זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה:

בהצטיינות:

תואר בוגר בהצטיינות יוענק לבוגר שממוצע ציוניו המשוקלל הסופי הוא 85-92 , ובלבד שסך הבוגרים בהצטיינות לא יעלה על 10% מסך הסטודנטים המסיימים באותה מחלקה ובאותה שנה.

בהצטיינות יתרה:

תואר בוגר בהצטיינות יתרה יוענק לבוגר שממוצע ציוניו המשוקלל הסופי הוא 93-100 , ובלבד שסך הבוגרים בהצטיינות יתרה לא יעלה על 5% מסך הסטודנטים המסיימים באותה מחלקה ובאותה שנה.

 

תנאי מעבר משנה לשנה:

במחלקות העיצוב: ארכיטקטורה וחינוך, תקשורת חזותית, עיצוב אופנה ו- צילום ואמנויות המסך

 • צבירת כל נקודות הזכות.
 • ציון 60 לפחות בכל אחד ממקצועות הלימוד בכל אחד מהסמסטרים.
 • במקצועות העיקריים המסומנים בכוכבית בתכנית הלימודים יידרש ציון עובר 70 לפחות.
 • כל אחת מהמחלקות רשאית להחמיר ולשנות את תנאי המעבר משנה לשנה וההחלטות לגבי הפסקת לימודים.

תנאים נוספים:

כישלון בקורס

 • סטודנט שנכשל בקורס, יידרש להשלימו בשנת הלימודים העוקבת, וזאת כתנאי להמשך לימודיו במרכז. הסטודנט יחויב בשכ"ל בגין הקורס.
 • סטודנט שנכשל בקורס המהווה קדם לקורס אחר, לא יוכל להמשיך בקורסי ההמשך בטרם ישלים את קורס הקדם.
 • כשלון בקורס עיוני ו/או קורס שאינו סטודיו/סדנה - הסטודנט רשאי להגיש למינהל הסטודנטים בקשה מנומקת לפטור מנוכחות בקורס.
 • כשלון בקורס סדנה/סטודיו - וועדת ההוראה המחלקתית רשאית להחליט על מתן פטור לסטודנט מנוכחות בקורס.

כישלון במספר קורסים

 • סטודנט שנכשל בשלושה קורסים דיסציפלינאריים או יותר לא יוכל לעלות לשנה הבאה.
 • סטודנט שנכשל בארבעה קורסים או יותר )מתוכם שניים לכל היותר דיסציפלינאריים( לא יוכל לעלות לשנה הבאה.
 • סטודנט שנכשל בשני קורסי עיקריים )מסומנים בתוכנית הלימודים בכוכבית( יובא לדיון בפני וועדת ההוראה המחלקתית, אשר תדון בעניינו ותחליט האם להפסיק את לימודיו במכללה אם לאו, ובאילו תנאים החלטת הוועדה על הפסקת הלימודים תגרור הפסקת לימודים מיידית.

תנאים נוספים

 • ניתן לחזור על קורס פעם אחת בלבד.
 • לא ניתן "לגרור" כשלונות )אפילו במקצוע אחד( לשנים הבאות וחובה להשלימם עד סוף שנת הלימודים העוקבת: (*) סטודנט לא יעלה לשנה ג' אם נותרו לו חובות לימודיים משנה א'. (*) סטודנט לא יעלה לשנה ד' אם נותרו לו חובות לימודיים משנה ב'.
 • סטודנט חייב ללמוד ולהיבחן בכל קורסי תוכנית הלימודים של השנה בה הוא לומד. לא ניתן לגרוע או להוסיף קורסים. במקרה של נסיבות אישיות מיוחדות יוכל הסטודנט להגיש למינהל האקדמי בקשה בכתב לשינוי תוכנית הלימודים. הבקשה תידון על ידי ראש המחלקה/המרכזת האקדמית והמינהל האקדמי.
 • סטודנט בשנה ד' שלא יקבל ציון עובר בפרויקט גמר בסמסטר א' לא ישתתף בתערוכת הבוגרים/ בתצוגת האופנה.
 • שיפור ציון: סטודנט רשאי לגשת לבחינה במועד ב' לשיפור ציון (במקצועות בהם מתקיימות בחינות). הציון הסופי יקבע על פי המבחן האחרון.
 • אין מועדי ב' במקצועות הסטודיו.
 • בקורס בו מוגשת עבודה מסכמת לא ניתן להגיש עבודה מתוקנת לאחר הגשת העבודה וקבלת הציון עליה.

* על הסטודנט לוודא בכל שלב בלימודיו את ציוניו ומצבו האקדמי.   

 

חזרה על קורסים

סטודנטים שנכשלו בקורס, או נעדרו מעבר למותר על פי התקנון, או נרשמו לקורס אך לא השתתפו בו ולא ביטלו את ההרשמה במועד, או חויבו לחזור על הקורס – יחוביו בתשלום לפי ש"ש בפועל.
מחיר 1 ש"ש הינו 616 ₪.
סטודנטים המשלימים חובות לימודיים בתום 4 שנות הלימוד (5 שנים בארכיטקטורה) יחוייבו לפי שכר לימוד מלא ללא שיפוי בתוספת 25% לכל שנת לימודים. מחיר 1 ש"ש הינו 770 .₪

 

פיצול שנת הלימודים

סטודנט המפצל שנת לימודים לשתי שנים (באישור ראש המחלקה והמינהל האקדמי) יחוייב בתוספת של 25% בשנת הפיצול ובסה"כ יחוייב ב- 125% משכר הלימוד לשנת הלימודים המפוצלת.

 

חזרה על קורסים – תקנון שכר לימוד

א. במהלך הלימודים:

סטודנט שלא יעמוד בדרישות הקורס יחוייב בדמי רישום מחודשים לקורס.

אי עמידה בדרישות לקורס:

 • כישלון בקורס.
 • אי הגשת עבודה במועד*
 • נוכחות בלתי מספקת בקורס.
 • אי נוכחות בבחינה/הגשה.  
 • החלטת ועדת משמעת.

* מועד הגשה מאוחר יאושר מראש רק במקרים חריגים ע"י המרצה ובתאום עם ראש המחלקה. 

ב. לאחר סיום לימודים:

סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס כמפורט לעיל במהלך ארבע שנות לימודיו (ארכיטקטורה חמש שנים) ירשם מחדש לקורס ויחוייב בתשלום שכר-הלימוד היחסי בהתאם להיקף שעות הלימוד בפועל. 
התחשיב יבוצע עפ"י בסיס של 19 ש"ש לשכר הלימוד מלא ללא הפחתה כשהוא מוכפל בהיקף השעות בפועל.

ג. פיצול שנה:

פנייה מראש לראש המחלקה ובתיאום עם ראש המינהל האקדמי.

ד. חיוב שכר לימוד:

 • במהלך הלימודים - תשלום דמי רישום לקורס - 450 ש"ח
 • לאחר סיום הלימודים - עפ"י בסיס 19 (19 ש"ש לשכר לימוד מלא ללא הפחתה) 
 • פיצול שנה (עפ"י אישור מראש של ראש המחלקה וראש המינהל האקדמי) - חיוב שכר לימוד בשיעור של 125% עבור שתי שנות הפיצול מחולק עפ"י העומס היחסי.

נהלי ספריה | נהלי ההשאלה

 • הספריה מצוי תקנון ההשאלה שרצוי לקרוא אותו. בעיקר יש לזכור להחזיר ספרים במועד.
 • זכאות שירותי ההשאלה מיועדים לסטודנטים, מרצים ולעובדים במכללה. שאילת הספרים היא אישית ואיננה ניתנת להעברה לקורא אחר, סטודנטים ועובדים רשאים לשאול עד 5 פריטים בו זמנית מאוסף הספרייה למשך תקופות שונות בהתאם לסטאטוס הפריט. מרצים ועוזרי הוראה רשאים לשאול עד 10 פריטים בו זמנית מאוסף הספרייה למשך תקופות זמן בהתאם לסטאטוס הפריט.
 • סטודנטים המעוניינים בזכויות השאלה בספרייה פתיחת כרטיס קורא ימסרו לגזברות המכללה צ'ק פיקדון על סך 400 ש"ח ללא תאריך. הצ'ק יוחזר לסטודנט בתום לימודיו במכללה, אם אין כלפיו תביעה בגין אובדן או נזק לפריט כלשהו ששאל מאוסף הספרייה. והיה ונתנה דרישה להחזרת ההשאלה ולא נענתה תוך 21 ימים רשאית המכללה לרכוש פריט חלופי ולצורך זה לממש את צ'ק הפיקדון תוך הוספת הסכום והתאריך על הצ'ק. לאחר הפקדת הצ'ק בגזברות יציג הסטודנט את האישור על ההפקדה בדלפק ההשאלה ואז יפתח לו כרטיס קורא בספריה.

סיום לימודים | סגירת כרטיס ספריה

עם סיום הלימודים חייב כל סטודנט להמציא אישור מהספרייה למינהל האקדמי על החזרת הפריטים המושאלים והסדרת חובותיו. עם סיום הגשת העבודות ימשוך הסטודנט את ש'ק הבטחון שהופקד במחלקת כספים וייסגר כרטיסו בספריה.

 

 

להורדת הידיעון המלא כקובץ PDF

 


 
*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023