שכר לימוד

ערכת שכר לימוד תואר ראשון לשנה"ל תשפ"ד להורדה (PDF)

ערכת שכר לימוד תואר שני לשנה"ל תשפ"ד להורדה (PDF)

הסדרי שכר לימוד (PDF)

אישור רפואי (PDF)

טופס הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע) להורדה (PDF) נא לשלוח אל: marina@wizodzn.ac.il

 

את המסמכים הדורשים חתימה, יש להחזיר אל מרכז ייעוץ ורישום במייל או לפקס: 073-3242566

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג, 2023 - 2022

שכר הלימוד ותשלומים נלווים:

 • שכר הלימוד במכללה נקבע מידי שנה, בהתאם להנחיות משרד החינוך (צמוד למדד).
 • הלומדים בתוכנית האקדמית זכאים להפחתה בשכר הלימוד, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד.
 • שכר הלימוד לסטודנטים שאינם משולבים בלימודי החינוך גבוה יותר בשל אופיים הייחודי של הלימודים במכללה, ומכיוון שאינם נתמכים ע"י משרד החינוך.
 • על מנת להתקבל ללימודים כסטודנט מן המנין במסלול האקדמי, על הסטודנט שאינו משולב בלימודי חינוך להמציא את נתוני הקבלה המלאים הנדרשים עד לתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. במידה וימציא את הנתונים עד המועד האמור לעיל יחוייב בשכר הלימוד הבסיסי של סטודנט המשולב במסלול האקדמי.

* אי המצאת נתוני הקבלה עד המועד האמור לעיל תחייב בתשלום שכר הלימוד שאינו משולב במסלול האקדמי.

 • בנוסף לשכר הלימוד גובה המכללה אגרות עבור חומרים, סיורים לימודיים ושירותים מיוחדים, לרבות שמירה ועבודה בסדנאות מעבר לשעות הפתיחה המקובלות. סכום האגרות נקבע בהתאם למחלקת הלימוד ובאישור משרד החינוך.
 • סטודנט שלא יעמוד בדרישות הפדגוגיות של המסלול האקדמי וימשיך במסלול הלימודים ללא לימודי חינוך יחוייב בתשלום של הפרשי שכר הלימוד כמקובל לגבי סטודנט שאינו לומד במסלול האקדמי, בתוספת הפרשי הצמדה עד ליום התשלום.
 • סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורמי חוץ (משרד הביטחון, מינהל הסטודנטים או ביטוח לאומי) ימציאו למדור שכר לימוד במכללה כתב התחייבות מטעם אותו מוסד. גם במקרה שגוף חיצוני מממן את שכר הלימוד ידרש הסטודנט לשלם את האגרות הנלוות לשכר הלימוד.
 • הנחות תינתנה לזכאים בהתאם לנוהל הנחות המצוי במדור שכר לימוד.
 • ההנחות ניתנות מהסיבות הבאות: תשלום מלוא שכר הלימוד מראש במזומן, הנחת אחים, בני זוג ובני עובדים. הזכאות בהנחה מותנית בהגשת מסמכים בהתאם להנחיות מדור שכר לימוד.
 • המועדים הקובעים לתשלום שכר הלימוד מצויינים בחוזר שכר הלימוד שנשלח לכל סטודנט ומצוי באתר האינטרנט של המכללה. פיגור בביצוע התשלום יגרור חיוב בהפרשי הצמדה. במקרה של פיגור בשני תשלומים תיאלץ המכללה לנקוט בצעדים משמעתיים, בכללם הפסקת לימודים.
 • מסטודנטים חייבים או בלתי מוסדרים תישלל האפשרות להבחן, להשתתף בהגשות, להגיש עבודות וליהנות משירותי השאלת ציוד וספרי ספריה.
 • גובה שכר הלימוד להשלמת קורסים בודדים ולימודי משתלמים חיצוניים יקבע באופן פרופורציונלי, לפי הנחיות משרד החינוך והמכללה, ובהתאם לשעות הלימוד או לנקודות הזכות.
 • סטודנט שנדרש לחזור על קורס/ים במהלך לימודיו או לאחר שסיים לימודיו, עקב אי עמידה בדרישות הקורס יחוייב בתשלום כספי נוסף עבור הקורס/ים.
 • סטודנט שמחויב בלימודי אנגלית ועברית מעבר לרמה של 4 ש"ש, יחוייב בתשלום, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

פיצול שנת לימודים

סטודנט המפצל את תוכנית הלימודים של שנה מסויימת על פני שתי שנות לימוד ובאישור בכתב מראש של ראש המינהל האקדמי וראש המחלקה יחוייב בגין הפיצול בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד המלא באותה שנה.


 

מדור שכר לימוד

 

גב' מרינה סיבק בטלפון : 04-8562511

marina@wizodzn.ac.il

 

 

למעוניינים לבצע תשלום טלפוני ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל שם וטלפון ואנו נחזור אליכם בהקדם.