לימודי אנגלית

מערך לימודי האנגלית למטרות אקדמיות 

*להורדת המסמך (PDF)

 

הסברים כללים:

במסגרת חובות הלימוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, נדרשים הסטודנטים ללמוד אנגלית למטרות אקדמיות עד לרמת הפטור.  מספר קורסי האנגלית שחייב כל סטודנט ללמוד, פריסת הקורסים ומספר שעות הלימוד נקבעים בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) ועל-פי אחד מהציונים הבאים (ללא שקלול עם ציון בחינת הבגרות):

- הציון ברכיב האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית* ; או

- הציון במבחן אמי"ר*  (מבחן הכולל רק את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית); או

- הציון במבחן אמיר"ם** (מבחן ממוחשב הכולל רק את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית).

 

רמת מתקדמים 2 פטורה מתשלום (אלא אם הסטודנט בוחר ללמוד אותה כקורס בחירה בקיץ ולא כקורס סמסטריאלי במהלך השנה). לשאר הרמות יחויבו הלומדים עבור כל קורס לפי תעריף של 580 ש"ח לשעת לימוד כמפורט בטבלה להלן. הסטודנטים מתחילים ללמוד אנגלית בתחילת הלימודים שלהם במכללה עד להגעתם לרמת הפטור.

לדוגמה, סטודנטית שקיבלה ציון של 95 במבחן אמיר"ם תילמד 3 קורסים במהלך הלימודים שלה במכללה: בסמסטר א' של שנה א' היא תילמד רמה בסיסית (3 ש"ש כלומר 6 שעות שבועיות למשך הסמסטר) ותשלם עבור הקורס 1,740₪. בסמסטר ב' של שנה א' היא תילמד רמה מתקדמים 1 (2 ש"ש כלומר 4 שעות שבועיות למשך הסמסטר) ותשלם עבור הקורס 1,160₪. בסמסטר א' של שנה ב' היא תילמד רמה מתקדמים 2 (2 ש"ש כלומר 4 שעות שבועיות למשך הסמסטר), ללא עלות.

אופן השיבוץ לרמות האנגלית, בעת הלימודים במרכז האקדמי, מפורט בטבלה שלהלן. הטבלה מפרטת את טווחי הציונים שעל-פיהם נעשה השיבוץ (בשתי העמודות הראשונות) ולצידן מספר הקורסים שיש ללמוד (מסומנים ב+) על-פי שיבוץ זה:

 

  שמות הרמות
ציון חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית / ציון אמי"רם הציון במבחן אמי"ר

טרום בסיסית (3 ש"ש)

1,740 ש"ח

בסיסית (3 ש"ש)

1,740 ש"ח

מתקדמים 1 (2 ש"ש)

1,160 ש"ח

מתקדמים 2 (2 ש"ש)

ללא עלות

50-84 או ללא ציון 100-184 + + + +
85-99 185-199   + + +
100-119 200-219     + +
120-133 220-234       +
134 ומעלה 234 ומעלה פטור מלימודי אנגלית

*הקורס מתקדמים 2 ללא עלות במהלך לימודים רגילים (סמסטר א' או ב'). על פי בקשת הסטודנטים אנו משתדלים להציע קורס ברמה מתקדמים 2 במהלך הקיץ, כאשר מדובר אז בקורס בחירה, בעלות של 1,160 ₪.

 

לקביעת שיבוצך במערכת יש להעביר כל ציון של מבחן פסיכומטרי \ אמי"ר \ אמיר"ם שברשותך לידי הגב' ברכה זיו במנהל האקדמי: bracha@wizodzn.ac.il 

סטודנט אשר נרשם למכללה ואין בידיו ציון אנגלית באחד מהמבחנים המוזכרים לעיל משובץ אוטומטית לרמה הראשונה (טרום בסיסית). סטודנט המעוניין לעלות רמה או לקבל פטור מלימודי האנגלית יכול להיבחן במבחן אמי"ר או אמיר"ם בכל עת שמבחן זה מתקיים ולהעביר אישור ציון מעודכן.

 

מבחני סיווג

מבחני אמיר"ם מתקיימים במכללה בקיץ ובין הסמסטרים א' ו-ב'. לשאלות נוספות: english@wizodzn.ac.il

מועדי הבחינות הפסיכומטרית והאמי"ר מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה: www.nite.org.il

הרישום למבחן הפסיכומטרי ולמבחן האמי"ר אינו קשור למרכז האקדמי ויצו חיפה והינו באחריות המועמד/הסטודנט. הרישום נעשה אך ורק דרך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה: טל. 02-6759555.

 

אופן הרישום והתשלום עבור קורסי האנגלית במכללה:

במרכז האקדמי ויצו חיפה הסטודנטים מתחילים ללמוד אנגלית בסמסטר א' של שנה א', וממשיכים עד לפטור.

לכן, השיבוץ לקורסים הינו אוטומטי והחיוב עבורם ע"י מדור שכר לימוד גם כן אוטומטי לפני תחילת כל סמסטר.

בנסיבות מסוימות, ניתן לבקש באופן חריג לדחות קורס אנגלית אחד בכתיבת מייל ל english@wizodzn.ac.il

 

את קורסי האנגלית ניתן ללמוד באחת משתי דרכים

(א) לימוד קורסי האנגלית במכללה עצמה – קורסים פרונטליים המשולבים באלמנט מקוון. הקורסים מלווים בתמיכה מלאה ומותאמת לתחומי העניין ולצרכי הסטודנטים במכללה. לרשות הסטודנטים עומדים המרצים ואתרי הקורס. עם תום הקורס נבחנים הסטודנטים במבחן פנימי. לימוד הקורסים במכללה מאפשר עמידה בלוח הזמנים הנדרש על-ידי המל"ג והמשך לימודים תקין.

(ב) לימוד קורסי האנגלית המקוונים מטעם האוניברסיטה הפתוחה – קורסים בהם הלימוד נעשה באופן עצמאי ללא תמיכה. הרישום לקורס, ההשתתפות בו וההשתתפות בבחינה בסוף הקורס הינם באחריות הסטודנט ואינם קשורים למכללה. לאחר הבחינה על הסטודנט להעביר ציון למכללה. היות ורוב הסטודנטים שבחרו את האופציה הזאת נכשלו, יש להתייעץ לפני החלטה ללמוד אנגלית מחוץ למכללה:english@wizodzn.ac.il

 

הסברים מפורטים לגבי כל אחת משתי אופציות אלה מופיעים בטבלה הבאה:

 

  קורסי  האנגלית במכללה קורסי האנגלית המקוונים מטעם האוניברסיטה הפתוחה
הקורסים המוצעים ניתן ללמוד את כל קורסי האנגלית, בכל הרמות: טרום בסיסית 1/2, בסיסית, מתקדמים 1, מתקדמים 2. (בסמסטר ב' בדרך-כלל לא ניתנים הקורסים ברמות הטרום) על-פי החלטת המל"ג, לא מוצע קורס ברמת מתקדמים 2 (הקורס האחרון לפני קבלת הפטור) באוניברסיטה הפתוחה. קורס זה נלמד בכל מקרה רק במכללה.
מתכונת הקורסים הקורסים במכללה ניתנים במתכונת סמסטריאלית (קורס אחד בכל סמסטר) באופן של מפגשים פרונטליים פעם בשבוע, בשילוב עם למידה מקוונת ותמיכה לאורך השבוע.

הקורסים ניתנים במתכונת חופשית באתר האוניברסיטה הפתוחה –  study.onl.ac.il.

האחריות ללמידה מוטלת על הסטודנט בלבד. מעבר לחומרים אשר הועלו לאתר האינטרנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה, לא ניתנת תמיכה פדגוגית במקרה של צורך בעזרה.

סיום הקורס

- בשיעור האחרון של הקורס מתקיים מבחן סיום (מועד א'). עלות המבחן כלולה בעלות הקורס ואין צורך בתשלום נוסף.

- מועד ב' מתפרסם בלוח המבחנים. עלותו כלולה בעלות הקורס ואין צורך בתשלום נוסף.

האוניברסיטה הפתוחה אינה מקיימת מבחנים ללומדים במסגרת המקוונת. לשם מעבר רמה יש להיבחן באחת משתי דרכים:

(1) בחינת רמות מיון (רמ"א) במסגרת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

פרטים לגבי בחינה זו, עלותה ומועדיה נמצאים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

האחריות לרישום לבחינה זו ולהעברת הציון למכללה היא של הסטודנט בלבד. המכללה אינה קשורה למבחן זה.

(2) בחינת אמי"ר מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

פרטים לגבי בחינה זו, עלותה ומועדיה נמצאים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

האחריות לרישום לבחינה זו ולהעברת הציון למכללה היא של הסטודנט בלבד. המכללה אינה קשורה למבחן זה.

לא תינתן האפשרות להיבחן במכללה למי שלמד בקורסים המקוונים.

ציון קורס והמעבר מרמה לרמה הציון הסופי בכל אחד מן הקורסים הנלמד במכללה נקבע ברובו על-סמך הציון במבחן הסופי, תוך התחשבות במטלות נוספות הניתנות במהלך הקורס. מעבר רמה למי שלמד בקורסים המקוונים של האוניברסיטה הפתוחה נקבע אך ורק על-סמך הציון באחד משני המבחנים המוזכרים לעיל. האחריות להעברת הציון למכללה מוטלת על הסטודנט/ית.

 

מועדי הקורסים, סיום חובות האנגלית וחזרה על קורסים:

על-פי החלטת המל"ג, סטודנט שלא יסיים את חובות האנגלית עד לתום שנה ג', לא יוכל ללמוד בסמינריונים בשנה ד'. לפיכך,

(1) יש לסיים את רמות טרום בסיסית ובסיסית עד לתום שנה ב'.

  • סטודנט שלא סיים לימודיו ברמות אלה בשנה א' יחוייב ללמוד אותן במכללה בשנה ב' ויחוייב בהתאם בתשלום עבור הקורס כמפורט בהמשך.
  • שימו לב כי קורס הטרום ניתן בדרך-כלל רק במהלך סמסטר א'.
  • סטודנט שלא סיים לימודיו ברמות אלה עד לתום שנה ב', לא יוכל ללמוד בקורסי הפרוסמינריון בשנה ג'.

 

(2) יש לסיים את רמות מתקדמים 1 ומתקדמים 2 עד לתום שנה ג'.

  • סטודנט שלא סיים לימודיו ברמות אלה בשנה ב' יחוייב ללמוד אותן במכללה בשנה ג' ויחוייב בהתאם בתשלום עבור הקורס כמפורט בהמשך.
  • סטודנט שלא סיים לימודיו ברמות אלה עד לתום שנה ג', לא יוכל ללמוד בקורסי הסמינריון בשנה ד'.

 

נ.ב. מערכת קורסי האנגלית מותאמת לשנים א' ו- ב'. דחיית לימודי אנגלית מעבר לשנה ב' הינה באחריות הסטודנט בלבד והאפשרות ללמוד בקורסי האנגלית בשנה ג' או ד' היא על בסיס מקום פנוי בלבד ובכפוף למערכת השעות.

 

הפסקת לימודים בקורסי אנגלית (בהם קיים חיוב בשכ"ל)

ביטול רישום לקורס אנגלית חייב להתבצע באמצעות אימייל לידי גב' ברכה זיו במנהל האקדמי – bracha@wizodzn.ac.il

ביטול הרישום לקורס יכול להתבצע רק עד שבועיים לפני מועד תחילת הקורס.

סטודנט שיבטל רישומו לקורס לאחר מועד זה יחויב בשכר הלימוד היחסי כמפורט להלן:

  • ביטול עד שבועיים לפני תחילת הקורס - ללא חיוב.
  • ביטול במהלך השבועיים האחרונים שלפני תחילת הקורס - חיוב ב-5% מעלות הקורס.
  • ביטול לאחר פתיחת הקורס – חיוב מלא. נ.ב. הרשמה חוזרת תחויב בעלות קורס חוזר של 450₪. חזרה על קורס מתקדמים 2 גם תחויב בעלות קורס חוזר. חזרה על קורס בקיץ תחויב בתעריף מלא.


יצירת קשר

(1) לבירור רמת האנגלית – הגב' ברכה זיו – bracha@wizodzn.ac.il או בטלפון 04-8562506

(2) להעברת אישור על ציוני אמי"ר/רמ"א מעודכנים או על לימודי אנגלית קודמים – הגב' ברכה זיו – bracha@wizodzn.ac.il.

(3) להצהרה על כוונה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה – הגב' ברכה זיו – bracha@wizodzn.ac.il במייל בלבד.

(4) לרישום ולתשלום עבור רמות טרום-בסיסית, בסיסית ומתקדמים 1 – מדור שכ"ל - 04-8562511 או 04-8562513 (או באופן מקוון כמפורט בחוזר שכה"ל)

(5) לבירור פרטים נוספים – מרכז לימודי האנגלית, ד"ר מיכאל אלוורז-פריירה – english@wizodzn.ac.il

 

להורדת המסמך (PDF)