פרויקט הגמר

כללי:

פרויקט הגמר מהווה את גולת הכותרת של כל תכנית הלימודים לתואר שני. לאחר השלמת הקורסים של השנה הראשונה והבנת הייחוד של התואר, יחל השלב בו הסטודנט יכנס באופן אינטגרטיבי את כל הנלמד בשנה הראשונה אל תוך עבודה שתהווה פרויקט הגמר לקראת קבלת התואר.

 

עבודה זו תתבצע בשלוש פעימות:

פעימה ראשונה: הפרקטיקום (סמסטר א', שנה ב' לתואר)

בקורס הפרקטיקום הסטודנטים ילמדו לנתח את מצבם של בתי ספר באיזור עירוני ובפריפריה, על פי נתוני הלמ"ס ומשרד החינוך. הסטודנטים ילמדו לבצע סקירה ביבליוגרפית ולשאול שאלות מחקר ושאלות משנה.

לאחר הניתוח, הסטודנטים ומרצה הקורס יבחרו בתי ספר אליהם יפנו על מנת לערוך בו את הפרקטיקום. לאחר פנייה למנהל בית הספר הם יצטרפו אליו למספר שעות בשבוע, ילמדו להכיר את מבנה עבודת בית הספר, את התאמתו לתכניות הלימודים הקיימות ולתכניות לימודים עתידיות, וכן על דרכי ניהולו והתאמתו לצרכי המאה ה-21.

הסטודנטים יעבדו על פיתוח דפוסי חשיבה מדעית, ישתפו את מנהל בית הספר בממצאיהם, וינסחו שאלת חקר ברורה ואפקטיבית מתוך הממצאים שמצאו בבית הספר. בתום העבודה עם מנהל בית הספר, הסטודנטים יציגן את ממצאיהם המגובשים במצגת למרצה קורס הפרקטיקום תוך ניהול שיח ודיון פנימי.

 

פעימה שנייה: ביצוע המחקר (סמסטר ב', שנה ב' לתואר)

הסטודנט יבחר מנחה מבין חברי הסגל במכללה שהוסמכו להנחות את פרויקט הגמר. מתוך ממצאי השטח שעלו בפרקטיקום, ינסח הסטודנט בליווי המנחה הצעת מחקר שתכיל כותרת; מבוא; סקר ספרות ראשוני של הספרות עדכנית של תחום המחקר; שאלת מחקר ושאלות משנה; מתודולוגיה (מחקר איכותני, מחקר כמותני או מחקר משולב); מקורות. הצעת המחקר השלמה, הכתובה כתיבה אקדמית, תועבר לראש התוכנית לאישור.

לאחר אישור הצעת המחקר, יחל הסטודנט בליווי המנחה בביצוע המחקר. על פי המתודולוגיה הנבחרת, הסטודנט יאסוף את הנתונים מהשטח הרלוונטי (לרוב בית הספר בו עשה פרקטיקום, אך גם מערך חינוך עירוני, מערך חינוך פורמלי או אפורמלי ועוד...) יעבד את הנתונים בעזרת כלים נבחרים ויאסוף את ממצאי המחקר.

דוגמאות לעבודות הגמר על פי גוף הידע הראשוני של הסטודנט:

  • לסטודנט בוגר ארכיטקטורה וחינוך – התחדשות בית ספרית: פיתוח קונספט רלוונטי המקשר תפיסות חינוכיות ופדגוגיות למערך מרחבי  - פיזי, וירטואלי וחוץ כיתתי, חקירת עומק בקרב הבעלות, מנהל, מורים ותלמידים.
  • לסטודנט בוגר עיצוב גרפי וחינוך – פיתוח ועיצוב מערך לימודי online בתחום דיסציפלינרי רלוונטי לקונספט חינוכי תוך שימוש בתהליכי משחק (Gamification) במרחב לימודי במציאות רבודה. 
  • לסטודנט בוגר הוראה אשר עשה השלמות: פיתוח ועיצוב פרוגרמה חינוכית התנהגותית, פדגוגית, טכנולוגית ופיזית ליצירת ויזמות בסביבת המרחב החינוכי העתידי של בית ספר בפריפריה.

 

פעימה שלישית: כתיבת פרויקט הגמר והבחינה הסופית

לאחר שקיבל את אישורו של המנחה בנוגע לבסיס הנתונים הנבחרים ולממצאים, יתחיל הסטודנט בכתיבה עצמית של פרויקט הגמר. על הכתיבה לעמוד בכללי הכתיבה האקדמית. למחוון פרויקט הגמר הקש כאן.

 פרקי  הפרויקט יכללו: מבוא, רקע ספרותי, מתודולוגיה, ממצאים, דיון, מסקנות. פרק המסקנות יענה על שאלות המחקר. במידה והסטודנט יבחר בפרויקט גמר שתפוקתו יישומית, עליו להוסיף לוחות זמנים לביצוע הפרויקט, ועלויות משוערות.

הפרויקט יוצג בפני וועדת שיפוט המורכבת מראש התכנית לתואר שני ושני חברי סגל נוספים. הציון הסופי יינתן על ידי המנחה על מהלך העבודה (1/3 מהציון הסופי), ועל ידי ועדת השיפוט (2/3 מהציון הסופי).

על הציון הסופי להיות 80 ומעלה, והוא יהווה 25% מהציון הסופי על התואר.