תקנון לימודים

תנאי מעבר משנה לשנה:

 • צבירת כל נקודות הזכות.
 • ציון עובר 60 בכל מקצועות הלימוד.
 • סטודנט אשר נכשל בארבעה מקצועות או יותר יופסקו לימודיו במכללה.
 • סטודנט לא יוכל להמשיך ללמוד בקורס מתקדם ללא ציון עובר בקורס בסיסי.

להלן טבלת הקורסים:

שם קורס

שנה

תנאי  קדם לקורס

מינהל א'

א'

מינהל ב'

מבוא לחשבונאות

א'

חשבונאות פיננסית א'

מבוא לכלכלה מיקרו

א'

מבוא לכלכלה מקרו

התנהגות ארגונית, מינהל א'

א'

סמינריון בניהול

ניהול משאבי אנוש, מבוא לשיטות מחקר

ב'

סמינריון בניהול

חשבונאות פיננסית

ב'

פרויקט גמר בחשבונאות

ניהול משאבי אנוש, מינהל ב', שיטות מחקר, סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ממוחשב

ב'

פרויקט גמר בניהול משאבי אנוש

סמינריון בניהול

ג'

פרויקט גמר בניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ציון 70 לפחות בכל אחד מהמקצועות המסומנים בכוכבית.

* אם המקצוע המסומן בכוכבית הינו שנתי - נדרש ציון עובר סמסטריאלי 60 לפחות.
ממוצע שנתי עובר באותו המקצוע - 70.

טבלת ציונים:

95 – 100   -   מעולה

85 – 94     -   טוב מאוד

75 – 84     -   טוב

65 – 74     -   כמעט טוב

60 – 64     -   מספיק

עד 59        -   נכשל

0              -  לא נכח בקורס, לא נבחן או לא הגיש עבודה

זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה:

בהצטיינות:

85-92

סטודנט שממוצע ציוניו הינו בעשירון העליון של הישגי הסטודנטים בשנתון שלו יהיה זכאי לתעודת בוגר בהצטיינות, ובלבד שממוצע ציוניו הינו 85 ומעלה.

בהצטיינות יתרה: 

93-100
סטודנט שממוצע ציוניו הינו ב-5% העליונים של הישגי הסטודנטים בשנתון שלו יהיה זכאי לתעודת בוגר בהצטיינות יתרה, ובלבד שממוצע ציוניו הינו 95 ומעלה.

תנאים נוספים:

 • סטודנט שנכשל במקצוע או בקורס יחוייב ברישום ובחזרה על לימודי המקצוע כתנאי להמשך לימודיו.
 • סטודנט שנכשל בלימודי אחד המקצועות וחוזר על לימודי המקצוע בשנית יחוייב בתשלום שכר לימוד בגין חזרה עליו.
 • סטודנט שנכשל בקורס יוכל לחזור עליו פעם אחת בלבד.
 • סטודנט שנכשל בשניים מהמקצועות העיקריים באותה השנה לא יורשה להמשיך בלימודיו. -אין אפשרות לגרור כישלונות (אפילו במקצוע אחד) וחובה להשלימם עד סוף שנת הלימודים הבאה.
 • סטודנט לא יעלה לשנה ג' אם נותרו לו חובות לימודיים משנה א'.
 • סטודנט לא יעלה לשנה ד' אם נותרו לו חובות לימודיים משנה ב'.
 • סטודנט אינו יכול לגרוע או להוסיף ולו גם קורס אחד מתוכנית הלימודים שפורסמה בכל

* שנה ושנה ללא אישור מיוחד מראש המחלקה.

 • שיפור ציון: סטודנט רשאי לנצל מועד ב' לשיפור ציון.
 • הציון הסופי יקבע על פי המבחן האחרון.
 • על הסטודנט לוודא בכל שלב בלימודיו את ציוניו ומצבו האקדמי.

חזרה על קורסים - תקנון שכר לימוד:

א. במהלך הלימודים:

סטודנט שלא יעמוד בדרישות הקורס יחוייב בדמי רישום מחודשים לקורס.

אי עמידה בדרישות לקורס:

 • כישלון בקורס.
 • אי הגשת עבודה במועד*
 • נוכחות בלתי מספקת בקורס.
 • אי נוכחות בבחינה/הגשה.
 • החלטת ועדת משמעת.

* מועד הגשה מאוחר יאושר מראש רק במקרים חריגים ע"י המרצה ובתאום עם ראש המחלקה.

ב. לאחר סיום לימודים:

סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס כמפורט לעיל במהלך ארבע שנות לימודיו (ארכיטקטורה חמש שנים) ירשם מחדש לקורס ויחוייב בתשלום שכר הלימוד היחסי בהתאם להיקף שעות הלימוד בפועל.
התחשיב יבוצע עפ"י בסיס של 19 ש"ש לשכר לימוד מלא ללא הפחתה כשהוא מוכפל בהיקף השעות בפועל.

ג. פיצול שנה:

פנייה מראש לראש המחלקה ובתיאום עם ראש המינהל האקדמי.

ד. חיוב שכר לימוד

 1. במהלך הלימודים - תשלום דמי רישום לקורס -390 ₪.
 2. לאחר סיום הלימודים – עפ"י בסיס 19 (19 ש"ש שכר לימוד מלא ללא הפחתה)
 3. פיצול שנה (עפ"י אישור מראש של ראש המחלקה וראש המינהל האקדמי) – חיוב שכר לימוד בשיעור של 125% עבור שתי שנות הפיצול,  מחולק עפ"י העומס היחסי.