נהלים ותקנון

נהלים לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024

לימודי חוץ, המרכז האקדמי ויצו חיפה

 


1. הגדרות

1.1  לימודי חוץ: לימודי חוץ של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה (ע"ר).

1.2  נרשם: מתעניין ששילם את דמי ההרשמה.

1.3  תלמיד: נרשם שהסדיר את מלוא תשלום שכר הלימוד.

1.4  לימודים: הקורס ו/או ההשתלמות ו/או יום העיון וכן כל מסגרת בין אם פרונטלית או מקוונת. 

1.5  ביטול לימודים: הודעה בכתב על ביטול על ידי התלמיד, עוד בטרם נפתח הקורס.

1.6  הפסקת לימודים: הודעה בכתב על הפסקה שנעשית על ידי התלמיד לאחר שכבר החלו הלימודים או הודעה

       על הפסקת לימודים מטעם לימודי חוץ עקב אי עמידה בתקנון  הלימודים.   

1.7  יום הלימודים: היום הראשון ללימודים עפ"י תוכנית הלימודים ו/או מועד תחילת הקורס כפי שנקבע.

1.8  תלמיד ממשיך: תלמיד שלומד שנה שנייה או שלישית ברציפות בלימודי חוץ, בקורסים שונים.

1.9  תלמיד שנה ב': תלמיד שלומד בשנה ב' של קורס דו-שנתי.

 


 

2. מידע כללי
 
2.1 מסגרת הלימודים
מספר המשתתפים בכל קורס מוגבל, והעדיפות היא למקדימים להירשם ולהסדיר את שכר הלימוד ובלבד שעמדו בתנאי הקבלה. פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים. 
לימודי חוץ שומרים  לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים ובמערך השיעורים, בהתאם לאילוצים שונים.  הודעה על ביטול קורסים שהתפרסמו כתוצאה מאילוצים ארגוניים או כספיים וכיוצ"ב לא תיחשב להפרת התחייבות כלשהי של לימודי חוץ.  התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך. מרבית הקורסים נפתחים עם תחילת שנת הלימודים האקדמית. קורסים אלה יתנהלו על פי תוכנית הלימודים המפורסמת. קורסים שנפתחים לאחר פתיחת שנה"ל יתנהלו במתכונת שונה מזו המפורסמת, מתכונת שתתאים למועד בו נפתח הקורס (למשל; קורס בן יומיים בשבוע הנפתח בתחילת שנה"ל, עשוי להפוך לקורס בן 3 ימים בשבוע אם יפתח במועד מאוחר יותר). מידע על מסגרת הלימודים תינתן לתלמידים טרם פתיחת הקורס.
 
2.2    למידה סינכרונית
מסיבות מגוונות יכולים חלק מהלימודים להתקיים בלמידה מקוונת סינכרונית (באמצעות תוכנת זום zoom ודומותיה) ובלמידה א-סינכרונית (באמצעים שונים ובהם תוכנת moodle ). קורסים אלה יכולים להתקיים במהלך שנת הלימודים. הקורסים המקוונים הם חלק  אינטגרלי מתוכנית הלימודים וההשתתפות בהם היא השתתפות חובה כביתר השיעורים. לצורך השתתפות בלימודים המקוונים בשיעורי מחשב ותוכנה, אם יתקיימו מחויב התלמיד לרכוש באופן חוקי הרשאות סטודנט לתוכנה למשך תקופת הלימודים. רכישת התוכנה
מהווה צעד ראשון של כניסה לעולם העיצוב, שכן כל מי שמבקש לעבוד בתום הלימודים במקצוע אותו רכש, לא יוכל לעשות זאת בלי תוכנה.

 


 

3.  תנאי קבלה

ישנם קורסים בהם נדרש המועמד לעבור מבדקי הכרות והתאמה, המועמד יקבל למייל את המבדקים באמצעות קישור לאחר שלב ההרשמה. מטרת מבדק ההתאמה לאפשר לסגל ההוראה להכיר את המועמד. המבדק נערך כמבדק ביתי והוא עבודה אישית של המועמד הבודקת יכולות קיימות ונועד לשרת את המועמד ולמנוע מצב שבו הוא יכוון את עצמו למסגרת בה הוא יתקשה לממש את הפוטנציאל שבו.
לאחר השלמת המבדקים תתקיים ועדת קבלה ולאחריה יקבל המועמד הודעת קבלה.

 


 

4.  שירותים לתלמיד
4.1 בקמפוס לימודי חוץ מרחבי למידה הכוללים כיתות לימוד ותרגול, כיתות מחשבים, סדנת מתכת,  סדנת תפירה ומרחבי למידה אישיים וקבוצתיים.  התרגול בכיתות המחשבים ובסדנת התפירה בתאום מראש עם מזכירות לימודי חוץ. 
4.2 תלמידים הנדרשים לשאול ציוד מהסטודיו לצילום סטילס או הווידיאו נדרשים לחתום על כתב התחייבות וכן להפקיד צ'ק ביטחון ע"ס 2,500 ₪ שאינו מוגבל בתאריך.  צ'ק הביטחון יופעל בהתאם לנוהלי המוסד רק במקרים של נזק מוכח לציוד, ובכל מקרה לפני שימוש בצ'ק הביטחון יובא הדבר לידיעת התלמיד. עם תום הלימודים  ייגרס הצ'ק. תלמיד המעוניין לקבל את הצ'ק     בחזרה, צריך להודיע על כך בכתב ללימודי חוץ.                                 

 


 

5.  נהלי בטיחות בסדנאות
בסדנאות השונות ובהן סדנת התפירה, סדנת המתכת וכן מרחבי הלמידה בהם ציוד נוסף השייך לסדנאות אלה, קיימים נהלי בטיחות ייחודיים לכל סדנה.  כל תלמיד המשתתף בסדנה מחויב לקרוא את נהלי הבטיחות שנכתבו למען שמירת ביטחונו ולמלא את ההנחיות כנדרש.

 


6.  הרשמה

6.1 המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה באופן מקוון או ידני, יחתמו עליו וישלחו אותו במייל ללימודי  חוץ בצרוף דמי הרישום ע"ס 400 ₪.  דמי ההרשמה אינם מוחזרים אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש את זכותו ללמוד, או ביטל את הרשמתו ולימודיו. דמי ההרשמה תקפים רק לשנה"ל אליה נרשם המועמד.
6.2 ניתן לשלם את דמי ההרשמה במזומן, או בכרטיס אשראי.
פטורים מדמי הרשמה: תלמיד ממשיך; תלמידי שנה ב', ג'; תלמיד ששילם דמי הרשמה במסלול האקדמי ובחר ללמוד במסגרת לימודי החוץ.                                   
6.3 השלמת תהליך ההרשמה מותנת בהסדרת מלוא שכר הלימוד. אי הסדרת שכר הלימוד לא תאפשר הבטחת מקומו של הנרשם בקורס ותמנע  ממנו קבלת שירותים.


 

7. הסדרת שכר לימוד

7.1 מידע על גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום בכל קורס ניתן לקבל בלימודי חוץ.
7.2 על התלמיד  להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם הודעת קבלתו ללימודים במדור שכר לימוד.
      רק הסדרת תשלום שכר הלימוד מבטיחה את שמירת מקומו של התלמיד בקורס.
7.3 מסלולי התשלום: 
      -  תשלום במזומן או בהעברה בנקאית של מלוא שכר הלימוד (פרטי חשבון בנק 10, סניף 891, ח-ן 28600029) 
          בתום תהליך העברה יש לשלוח אישור במייל: marina@wizodzn.ac.il
      -  בכרטיס אשראי (על פי ההסדר האישי בחברות האשראי) באמצעות   טלפון 04-8562511
      -  תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית/ הוראת קבע בכרטיס אשראי.


8. הפסקת לימודים

8.1 הפסקת לימודים על ידי התלמיד
הודעה על הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב או באמצעות מייל ולהימסר למזכירות לימודי חוץ.  על המבטל חלה האחריות לוודא, כי הודעתו על הפסקת לימודים התקבלה במזכירות לימודי חוץ. המועד הקובע לגבי הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב.
הודעה שנמסרה בע"פ או בטלפון לא  תחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים. 
היעדר נוכחות בלימודים לא ישמש ראייה למועד הפסקת הלימודים.
תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים מרצון. אם נעשתה הודעתו בהתאם לנהלים, הוא יהיה זכאי להחזר יחסי של  שכר הלימוד, שיחושב ממועד תחילת הקורס, ועד למועד ההפסקה. 
בכל מקרה של הפסקת לימודים תבוטלנה כל ההנחות שקיבל התלמיד והוא יחויב לפי שכר הלימוד שבמחירון.

 
 מדרג החיוב הכספי ודמי הפסקת לימודים:
מועד קבלת ההודעה בכתב על הפסקת לימודים חיוב כספי
עד יום פתיחת הקורס אין חיוב כספי, פרטי לדמי הרשמה
לאחר יום הלימודים הראשון ערכו היחסי של יום הלימודים
עד שבועיים מיום פתיחת הקורס 20% משכר הלימוד
עד חודש מיום פתיחת הקורס 30% משכר הלימוד
עד חודש וחצי מיום פתיחת הקורס 40% משכר הלימוד
עד חודשיים מיום פתיחת הקורס 50% משכר הלימוד
לאחר חודשיים מיום פתיחת הקורס אין החזר כספי
 
8.2 הפסקת לימודים על ידי לימודי חוץ
תלמיד שלימודיו יופסקו על ידי לימודי חוץ מסיבות שונות, ייחשב יום ההודעה על הפסקת הלימודים בכתב, כמועד הקובע על פיו יחושב שכר הלימוד היחסי אותו עליו  לשלם. ההודעה על הפסקת הלימודים תהיה בכתב. כל זמן שלימודי חוץ לא הודיעו מטעמם על הפסקת לימודיו של התלמיד, בכתב, וכל זמן בו לא הודיע התלמיד על הפסקת לימודיו בכתב, יחשב התלמיד כתלמיד מן המניין ומקומו בקורס יהיה שמור עבורו.
 

 

9. פתיחת שנה ב'
לימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לפתוח את שנה ב' בקורסים הדו-שנתיים, במידה ותתאפשר פתיחת שנה ב' מבחינת כמות התלמידים. במידה וכמות התלמידים לא תאפשר את פתיחת שנה ב' תהיה ללימודי חוץ הזכות להחליט האם הלימודים יוקפאו למשך שנה שלאחריה ישלימו תלמידי שנה א' את לימודיהם או שהלומדים יחברו לקבוצה קיימת או שתוכנית הלימודים תסתיים בלי שהגיעה אל סופה.

 


 

10. החזר כספי
10.1  ההחזר הכספי יועבר תוך חודש מיום ההודעה על הפסקת הלימודים בכתב.     
10.2  החזר לתלמידים ששילמו בכרטיס אשראי, יהיה בניכוי עמלת חברת האשראי בגין סכום העסקה  המבוטלת.    
10.3   החזר לתלמידים המשלמים בהוראת קבע יהיה בניכוי עמלת חיוב הוראת קבע בגין  סכום העסקה המבוטלת. 

 

 


 

11. פטור מתוכנית הלימודים
קבלת פטור באמצעות אישור מתאים (מחלק מתכנית הלימודים) לא יזכה בהחזר כספי.  התלמידים יהיו רשאים לקבל קורס אחר בהיקף מתאים בלימודי חוץ. הזכות נשמרת לתלמיד למשך שנתיים בלבד, על בסיס מקום פנוי.

 


 

12. מסירת הודעות לתלמידים
מזכירות לימודי חוץ מעוניינת לקיים תקשורת תקינה ורציפה עם התלמיד, בין אם מדובר בהודעה דחופה על  דחייה/ ביטול שיעור, ובין אם מדובר על פתיחת תערוכה או  סדנת אמן אורח.
הודעות לתלמיד יועברו בערוצי התקשרות שונים, בהתאם לסוג ההודעה ובמידת דחיפותה:
-  הודעות לטלפון הנייד    (sms)
-  הודעות לדואר האלקטרוני (מייל)
באחריות התלמיד לוודא כי מספר הטלפון הנייד , כתובת הדוא"ל וכתובת המגורים שלו מעודכנים במזכירות לימודי חוץ.
תלמיד שאין ביכולתו לעשות שימוש באחד מערוצי ההתקשרות המצוינים לעיל, יביא את הדבר בכתב לידיעת מזכירות לימודי חוץ וימסור למזכירות ערוץ חלופי מקובל  ליצירת קשר עימו.

 

 


 

13. הגשות  ותערוכות
כחלק בלתי נפרד מהלימודים ובהתאם לאופי התחומים הנלמדים שהם בעיקר חזותיים, נדרש התלמיד לביקורת ולדיון כיתתי פומבי. הגשת העבודות היא תהליך מרכזי בתהליך הלימודי, חלק בלתי נפרד ממטלות הקורס ותנאי לקבלת תעודה. בקורסים מסוימים  נדרש התלמיד להגיש את עבודתו גם באופן דיגיטלי; הודעה על כן יקבלו תלמידי קורסים אלה בראשית הלימודים. אי הגשה של עבודה בפורמט דיגיטלי לא תאפשר מתן ציון לקורס.
התלמיד מתחייב להציג את עבודותיו בכל פורמט תצוגה אליו יידרש ובכלל זה בתערוכות ובמיצבים,  אלא אם כן נקבע אחרת. לימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות להציג עבודות תלמידים שנעשו במהלך ובמסגרת הלימודים על פי שיקול דעתם.
כל הזכויות ביצירות שנוצרו במסגרת הלימודים יהיו שייכות ללימודי חוץ, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב בין לימודי חוץ ליוצר או ליוצרים.

 


14. הענקת תעודת סיום
 14.1 לתלמיד המסיים קורס בהצלחה תינתן תעודה מטעם לימודי חוץ, ובחלק  מהקורסים תינתן תעודה נוספת  מטעם משרד ממשלתי. קבלת תעודה מטעם לימודי חוץ מותנית במילוי דרישות הקורס ובנוכחות של לפחות ב- 80% מהשעורים.  קבלת תעודה מטעם משרד ממשלתי מותנית במילוי דרישות הקורס ובנוכחות של לפחות ב-  80% מהשעורים בהתאם  לנהלי המשרד הממשלתי. בנוסף לתעודה, יכול התלמיד לקבל אישור על השתתפותו בלימודים.  קבלת התעודה מותנית בהסדרת תשלום שכר הלימוד.
14.2  הציון במקצועות העיצוב מורכב מהרעיון, תהליך החשיבה והתרגול, הכולל הגשת סקיצות והגשות ביניים, עמידה בלוח הזמנים, השתתפות פעילה בשעורים, בהגשות ובפרויקטים. התנאי לקבלת ציון הינו, כאמור, מכסת הנוכחות בשעורים  ועמידה  בדרישות הקורס. 
14.3 תלמיד רשאי לערער על ציונו הסופי, תוך שבועיים מיום פרסומו.  הזכות להגשת ערעור על ציון עומדת רק לתלמידים שהגישו את עבודתם. את הערעור יש  להגיש בכתב לרכזת התלמידים במזכירות לימודי חוץ. בתום  הדיון בערעורו של התלמיד תימסר לו תשובה כתובה המנמקת את ההחלטה ביחס לערעור.

 

 


15. השלמת חובות וזכאות לתעודה 
15.1 תלמיד שסיים את לימודיו כנדרש, יהיה זכאי כאמור לעיל לתעודת סיום. מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה בגין אי השלמת חובות לימודיים, תשמר לו הזכות להשלים חובותיו במשך שנתיים ממועד סיום לימודיו על- פי התכנית המקורית. אם לא יעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, לימודי חוץ ידונו לגופו של עניין באפשרות ההשלמה בהתאם לתוכנית.  לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים. השלמת חובות לימודיים לאחר סיום הלימודים כרוכה בתשלום.
15.2 תלמיד שלומד שנית קורס שלא עמד בו בהצלחה, ישלם 50% ממחיר הקורס עפ"י המחירון התקף בשנה בה  הוא משלים את לימודיו. לימודי חוץ רשאים לא לאפשר לתלמיד לעבור משנה א' לשנה ב' בקורסים דו-שנתיים, בשל אי עמידה  בחובות לימודים ו/או כספיים.  מי שסיים לימודיו ולא סיים לשלם את מלוא שכר הלימוד, לא יהיה זכאי לאישור לימודים ולתעודה.  אם לא יוסדר התשלום גם לאחר קבלת מכתב התראה בנושא, ינקטו לימודי חוץ בכל האמצעים העומדים  לרשותם, לרבות פנייה לערכאות משפטיות.

 

 

 

תקנון ונהלים לשנה"ל תשפ"ד