נהלים ותקנון

נהלים לשנה"ל תשפ"ב 

לימודי חוץ, המרכז האקדמי ויצו חיפה

 


  1. הגדרות

 

1.1  לימודי חוץ: לימודי חוץ של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה (ע"ר).

1.2  נרשם: מתעניין ששילם את דמי ההרשמה.

1.3  תלמיד: נרשם שהסדיר את מלוא תשלום שכר הלימוד.

1.4  ביטול לימודים: הודעה בכתב על ביטול על ידי התלמיד, עוד בטרם נפתח הקורס.

1.5  הפסקת לימודים: הודעה בכתב על הפסקה שנעשית על ידי התלמיד לאחר שכבר החל  הקורס,  או הודעה על הפסקת לימודים מטעם לימודי חוץ
       עקב אי עמידה בתקנון  הלימודים.   

1.6  יום הלימודים: היום הראשון ללימודים עפ"י תוכנית הלימודים ו/או מועד תחילת  הקורס כפי שנקבע.

1.7  תלמיד ממשיך: תלמיד שלומד שנה שנייה או שלישית ברציפות בלימודי חוץ בקורסים  שונים.

1.8  תלמיד שנה ב': תלמיד שלומד בשנה ב' של קורס דו-שנתי.

 


 

2. מידע כללי

2.1. מסגרת הלימודים

מספר המשתתפים בכל קורס מוגבל, והעדיפות היא למקדימים להירשם ולהסדיר את שכר הלימוד ובלבד שעמדו בתנאי הקבלה. פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים. לימודי חוץ שומרים  לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים ובמערך השיעורים, בהתאם לאילוצים שונים.  הודעה על ביטול קורסים שהתפרסמו לא תיחשב להפרת התחייבות כלשהי של לימודי חוץ.  התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך. מרבית הקורסים נפתחים עם תחילת שנת הלימודים האקדמית. קורסים אלה יתנהלו על פי תוכנית הלימודים המפורסמת.
קורסים שנפתחים לאחר פתיחת שנה"ל יתנהלו במתכונת שונה מזו המפורסמת, מתכונת שתתאים למועד בו נפתח הקורס (למשל; קורס בן יומיים בשבוע הנפתח בתחילת שנה"ל, עשוי להפוך לקורס בן 3 ימים בשבוע אם יפתח במועד מאוחר יותר). מידע על מסגרת הלימודים תינתן לתלמידים טרם פתיחת הקורס.

2.2  למידה סנכרונית

חלק מהלימודים בתוכנית הלימודים ניתנים בלמידה מקוונת סינכרונית (באמצעות תוכנת זום zoom ודומותיה) ובלמידה א-סינכרונית (באמצעים שונים ובהם תוכנת moodle ). קורסים אלה ניתנים במהלך שנת הלימודים במועד שאינו יום הלימודים הקבוע של הקורס כפי שפורסם.
הקורסים המקוונים הם חלק  אינטגרלי מתוכנית הלימודים וההשתתפות בהם היא השתתפות חובה כביתר השיעורים. לצורך השתתפות בלימודים המקוונים מחויב התלמיד לרכוש באופן חוקי הרשאות סטודנט לתוכנה למשך תקופת הלימודים. רכישת התוכנה מהווה צעד ראשון של כניסה לעולם העיצוב, שכן כל מי שמבקש לעבוד בתום הלימודים במקצוע אותו רכש, לא יוכל לעשות זאת בלי תוכנה.

 


 

3.   תנאי קבלה

ישנם קורסים בהם נדרש המועמד לעבור בחינת התאמה ו/או ראיון אישי. המועמד יקבל הודעה על מועדי הבחינות והראיונות לאחר שלב  ההרשמה. מטרת בחינת ההתאמה לאפשר לסגל ההוראה להכיר את המועמד באופן שמאפשר יצירת כיתות לימוד בעלות אקלים למידה מאתגר.
הבחינה נערכת 'כבחינת בית' היא עבודה אישית של התלמיד הבודקת יכולות קיימות ונועדה לשרת את התלמיד ולמנוע מצב שבו תלמיד יכוון עצמו למסגרת בה  הוא יתקשה לממש  את הפוטנציאל שבו. לאחר הבחינה תתקיים שיחה עם התלמיד על בחינתו, ותהיה לו אפשרות להרחיב עליה את הדיבור. בנוסף, המועמד מוזמן להציג בראיון תיק עבודות.
תיק עבודות הוא מקבץ של עבודות שיצר התלמיד, ושהוא סבור שייטיבו להציג את יכולותיו, את כישוריו ואת כישרונותיו. ניתן להציג צילום של עבודות. תלמיד שאין לו עבודות קודמות יכול להכין מספר עבודות בתחומים שונים לקראת הצגת תיק העבודות.

 


 

4.  שירותים לתלמיד
4.1 פתיחת כרטיס ספריה: על התלמיד המעוניין להשתמש בשרותי הספרייה להפקיד צ'ק ביטחון .
4.2 שימוש בסטודיו לצילום ובציוד הסטודיו: תלמיד הלומד באחד הקורסים לצילום או עיצוב גרפי רשאי להשתמש בסטודיו ובציוד שבו, על מנת לתרגל את לימודיו ו/או למלא משימות שניתנו לו במסגרת הלימודים. השאלה ושימוש בסטודיו ובציוד  תתאפשר בתיאום מראש ובכל מקרה רק לאחר חתימה על כתב התחייבות בצירוף צ'ק ביטחון ע"ס 5,000 ₪ לא מוגבל בתאריך.      צ'ק ביטחון יופעל בהתאם לנוהלי המוסד רק במקרים של נזק מוכח לרכוש/ ציוד עם תום הלימודים – ייגרס הצ'ק. תלמיד המעוניין לקבל את הצ'ק בחזרה, צריך להודיע על כך בכתב ללימודי חוץ.                         

 


                                
5.  נהלי בטיחות בסדנאות

     בסדנאות השונות (ובהן למשל: תפירה, מתכת, עץ וכו') קיימים נהלי בטיחות ייחודיים לכל סדנה.  כל תלמיד המשתתף בסדנה מחויב לקרוא את נהלי הבטיחות שנכתבו למען שמירת  ביטחונו ולמלא את ההנחיות כנדרש.

 


 

6.  הרשמה
6.1  המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה באופן מקוון או ידני, יחתמו עליו וישלחו אותו בדואר או במייל ללימודי חוץ בצרוף דמי הרישום ע"ס 400 ₪.
       דמי ההרשמה אינם מוחזרים אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש את זכותו ללמוד, או ביטל את הרשמתו ולימודיו. דמי ההרשמה תקפים רק לשנה"ל אליה נרשם המועמד.

6.2 ניתן לשלם את דמי ההרשמה במזומן, או כרטיס אשראי בלימודי חוץ, ברישום מקוון. בנוסף ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בהוראה טלפונית.
      דמי ההרשמה אינם מוחזרים אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש את זכותו ללמוד, או ביטל את הרשמתו ולימודיו. דמי ההרשמה תקפים רק לשנה"ל אליה נרשם המועמד.

פטורים מדמי רישום:

6.1.1 תלמיד ממשיך.
6.1.2 תלמיד שנה ב', ג'.
תלמיד ששילם דמי הרשמה במסלול האקדמי ובחר ללמוד במסגרת לימודי החוץ.          

6.3 השלמת תהליך ההרשמה מותנת בהסדרת מלוא שכר הלימוד. אי הסדרת שכר הלימוד לא  תאפשר הבטחת מקומו של הנרשם בקורס ותמנע  ממנו קבלת שירותים.

 

 

7.  הסדרת שכר לימוד

7.1  מידע על גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום בכל קורס ניתן לקבל במזכירות לימודי חוץ.
7.2 על התלמיד  להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם הודעת קבלתו ללימודים במדור שכר לימוד.
7.3 רק הסדרת תשלום שכר הלימוד מבטיח את שמירת מקומו של התלמיד בקורס.
7.4 מסלולי התשלום: 

תשלום במזומן או בהעברה בנקאית של מלוא שכר הלימוד (פרטי חשבון בנק 10, סניף 891, ח-ן 28600029, בתום תהליך העברה יש לשלוח אישור במייל marina@wizodzn.ac.il
 ניתן לבצע את תשלום שכר הלימוד בכרטיס אשראי (על פי ההסדר האישי בחברות האשראי) באופן מקוון או באמצעות טלפון 04-8562511

תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית/ הוראת קבע בכרטיס אשראי.

* כמפורט בתקנון לימודי חוץ דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
* בכל מקרה של הפסקת לימודים תבוטלנה כל ההנחות שקיבל התלמיד והוא יחוייב לפי שכר  הלימוד שבמחירון.


 

8. הנחות מיוחדות

ועדה מטעם לימודי חוץ תדון בבקשות מיוחדות להנחה של תלמידים  המתקשים בתשלום  שכר הלימוד, ותעניק הנחה מיוחדת לפי שיקול דעתה. הנחה זו תהיה תקפה בהתאם לסייגים שלהלן:

  1. ההנחה בתוקף רק עבור מי שהסדיר את מלוא שכר הלימוד.
  2. אם התלמיד שילם את מלוא שכר הלימוד בהוראת קבע, ההנחה שתינתן לו תקוזז באופן יחסי מיתרת התשלומים.
  3. אם התלמיד שילם במזומן, תוחזר לו המחאה בגובה ההנחה.
  4. במקרים מסוימים רשאית הנהלת לימודי חוץ להעניק לתלמיד את ההנחה באמצעות זיכוי מתשלום שכר לימוד בגין קורס נוסף שיבחר ללמוד בין באותה שנה ובין בשנה שאחריה.

5.   תלמיד אשר ביטל את הרשמתו או הפסיק את לימודיו לא  יהיה זכאי להנחה.

חריגה מכל סיבה שהיא ממועדי התשלום המזכים בהנחות תשלול את הזכות להנחה

 


9. הפסקת לימודים

 
9.1 הפסקת לימודים על ידי התלמיד
הודעה על הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב  ולהימסר למזכירות לימודי חוץ
על המבטל חלה האחריות לוודא, כי הודעתו על הפסקת לימודים התקבלה במזכירות לימודי חוץ. המועד הקובע לגבי הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב.
הודעה שנמסרה בע"פ או בטלפון לא  תחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים.
היעדר נוכחות בלימודים לא ישמש ראייה למועד הפסקת הלימודים.
תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים מרצון. אם נעשתה הודעתו בהתאם לנהלים, הוא יהיה זכאי להחזר יחסי של שכר הלימוד, שיחושב ממועד תחילת הקורס, ועד למועד ההפסקה. כמפורט הפסקת לימודים מבטלת את הזכאות להנחות במידה וניתנו.
 
9.1.1 מדרג החיוב הכספי ודמי הפסקת לימודים:
מועד קבלת ההודעה בכתב על הפסקת לימודים חיוב כספי
עד יום פתיחת הקורס אין חיוב כספי, פרטי לדמי הרשמה
לאחר יום הלימודים הראשון ערכו היחסי של יום הלימודים
עד שבועיים מיום פתיחת הקורס 20% משכר הלימוד
עד חודש מיום פתיחת הקורס 30% משכר הלימוד
עד חודש וחצי מיום פתיחת הקורס 40% משכר הלימוד
עד חודשיים מיום פתיחת הקורס 50% משכר הלימוד
לאחר חודשיים מיום פתיחת הקורס אין החזר כספי
 
9.2 הפסקת לימודים על ידי לימודי חוץ
תלמיד שלימודיו יופסקו על ידי לימודי חוץ מסיבות שונות, ייחשב יום ההודעה על הפסקת הלימודים בכתב, כמועד הקובע על פיו יחושב שכר הלימוד היחסי אותו עליו לשלם.
ההודעה על הפסקת הלימודים תהיה בכתב. כל זמן שלימודי חוץ לא הודיעו  מטעמם על הפסקת לימודיו של התלמיד, בכתב, וכל זמן בו לא הודיע התלמיד על  הפסקת לימודיו בכתב, יחשב התלמיד כתלמיד מן המניין ומקומו בקורס יהיה שמור עבורו.
 

9.3 פתיחת שנה ב'.

לימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לפתוח את שנה ב' בקורסים הדו-שנתיים, במידה ותתאפשר פתיחת שנה ב' מבחינת כמות התלמידים


 

10. החזר כספי

10.1  ההחזר הכספי יועבר תוך חודש מיום ההודעה על הפסקת הלימודים בכתב.    

10.2  החזר לתלמידים ששילמו בכרטיס אשראי, יהיה בניכוי עמלת חברת האשראי בגין  סכום העסקה  המבוטלת.   
10.3   החזר לתלמידים המשלמים בהוראת קבע יהיה בניכוי עמלת חיוב הוראת קבע בגין סכום העסקה המבוטלת.

 


 

11. פטור מתוכנית הלימודים

קבלת פטור באמצעות אישור מתאים (מחלק מתכנית הלימודים) לא יזכה בהחזר כספי.  התלמידים יהיו רשאים לקבל קורס אחר בהיקף מתאים בלימודי חוץ, במסגרת הקורסים הפרונטליים או במסגרת הקורסים המקוונים. הזכות נשמרת לתלמיד למשך שנתיים בלבד, על בסיס מקום פנוי.

 


 

12. מסירת הודעות לתלמידים

מזכירות לימודי חוץ מעוניינת לקיים תקשורת תקינה ורציפה עם התלמיד, בין אם מדובר בהודעה דחופה על דחייה/ ביטול שיעור, ובין אם מדובר על פתיחת תערוכה או
סדנת אמן אורח.
הודעות לתלמיד יועברו בערוצי התקשרות שונים, בהתאם לסוג ההודעה ובמידת  דחיפותה:

  • הודעות לטלפון הנייד    (sms)
  • הודעות לדואר האלקטרוני (מייל)

באחריות התלמיד לוודא כי מספר הטלפון הנייד , כתובת הדוא"ל וכתובת המגורים שלו מעודכנים במזכירות לימודי חוץ.
תלמיד שאין ביכולתו לעשות שימוש באחד מערוצי ההתקשרות המצוינים לעיל, יביא   את הדבר בכתב לידיעת מזכירות לימודי חוץ וימסור למזכירות ערוץ חלופי מקובל  ליצירת קשר עימו.

 


 

13. הגשות  ותערוכות

כחלק בלתי נפרד מהלימודים ובהתאם לאופי התחומים הנלמדים שהם בעיקר חזותיים, נדרש התלמיד לביקורת ולדיון כיתתי פומבי. הגשת העבודות היא תהליך מרכזי בתהליך הלימודי וחלק בלתי נפרד ממטלות הקורס ותנאי לקבלת תעודה. בקורסים מסוימים  נדרש התלמיד להגיש את עבודתו גם באופן דיגיטלי; הודעה על כן יקבלו תלמידי קורסים אלה בראשית הלימודים. אי הגשה של עבודה בפורמט דיגיטלי לא תאפשר מתן ציון לקורס.

התלמיד מתחייב להציג את עבודותיו בכל פורמט תצוגה אליו יידרש ובכלל זה בתערוכות ובמיצבים,  אלא אם כן נקבע אחרת. לימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות להציג עבודות תלמידים שנעשו במהלך ובמסגרת הלימודים על פי שיקול דעתם.
כל הזכויות ביצירות שנוצרו במסגרת הלימודים יהיו שייכות ללימודי חוץ, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב בין לימודי חוץ ליוצר או ליוצרים.

 


 

14. הענקת תעודת סיום

14.1 לתלמיד המסיים קורס בהצלחה תינתן תעודה מטעם לימודי חוץ, ובחלק  מהקורסים תינתן תעודה נוספת מטעם משרד ממשלתי. קבלת תעודה מטעם לימודי חוץ מותנית במילוי דרישות הקורס ובנוכחות של לפחות ב-  80% מהשעורים. קבלת תעודה מטעם משרד ממשלתי מותנית במילוי דרישות הקורס    
        ובנוכחות של לפחות ב- 85% מהשעורים בהתאם לנהלי המשרד הממשלתי. בנוסף לתעודה, יכול התלמיד לקבל אישור על השתתפותו בלימודים. קבלת התעודה מותנית בהסדרת תשלום שכר הלימוד.

14.2 הציון במקצועות העיצוב מורכב מהרעיון, תהליך החשיבה והתרגול, הכולל הגשת סקיצות והגשות ביניים, עמידה בלוח הזמנים, השתתפות פעילה בשעורים, בהגשות ובפרויקטים. התנאי לקבלת ציון הינו, כאמור, מכסת הנוכחות בשעורים ועמידה בדרישות הקורס. תלמיד רשאי לערער על ציונו הסופי, תוך שבועיים מיום פרסומו.
        הזכות להגשת ערעור על ציון עומדת רק לתלמידים שהגישו את עבודתם. את הערעור יש להגיש בכתב למזכירות לימודי חוץ.

 


 

15. השלמת חובות וזכאות לתעודה 

תלמיד שסיים את לימודיו כנדרש, יהיה זכאי כאמור לעיל לתעודת סיום.
מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה בגין אי השלמת חובות לימודיים, תשמר לו הזכות להשלים חובותיו במשך שנתיים ממועד סיום לימודיו על- פי התכנית המקורית.
אם לא יעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, לימודי חוץ ידונו לגופו של עניין באפשרות ההשלמה בהתאם לתוכנית.
לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים.

השלמת חובות לימודיים לאחר סיום הלימודים כרוכה בתשלום.

תלמיד שלומד שנית קורס שלא עמד בו בהצלחה, ישלם 50% ממחיר הקורס עפ"י המחירון התקף בשנה בה הוא משלים את לימודיו.
לימודי חוץ רשאים לא לאפשר לתלמיד לעבור משנה א' לשנה ב' בקורסים דו-שנתיים, בשל אי עמידה בחובות לימודים ו/או כספיים.
מי שסיים לימודיו ולא סיים לשלם את מלוא שכר הלימוד, לא יהיה זכאי לאישור לימודים ולתעודה.

אם לא יוסדר התשלום גם לאחר קבלת מכתב התראה בנושא, ינקטו לימודי חוץ בכל האמצעים העומדים לרשותם, לרבות פנייה לערכאות משפטיות.

 

 

תקנון ונהלים לשנת הלימודים תשפ"ב